CHƯƠNG TRÌNH PRE-INCUBATOR

Ideas' bootcamp / Trại ý tưởng

Objective of the Ideas’ bootcamp:

·      To provide support in evaluating and developing the business idea, market research and analysis, as well as creating resources for starting a business;

·      To ensure environment, where it would be possible to evaluate the vitality of the business idea before actual foundation of the company and joining the Business Incubator.

 

Mục tiêu của Trại ý tưởng:

·      Hỗ trợ việc đánh giá và phát triển các ý tưởng kinh doanh, phân tích và nghiên cứu thị trường cũng như tạo ra các nguồn lực cần thiết để bắt đầu khởi nghiệp.

·      Cung cấp môi trường cần thiết để có thể đánh giá được tính khả thi của ý tưởng kinh doanh trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tham gia vào các vườn ươm.

 

When to go to pre-incubator? 

  • I have an idea I believe in
  • I am not sure where to begin
  • I lack knowledge in entrepreneurship and its planning
  • I have to understand what I am short of and what I am looking for (e.g., partners, capital or clients)

Khi nào tham gia vào Trại ý tưởng:

·      Tôi có một ý tưởng và tôi tin tưởng vào ý tưởng đó

·      Tôi muốn tìm kiếm ý tưởng để khởi nghiệp

·      Tôi thiếu kiến thức về doanh nghiệp và lập kế hoạch

·      Tôi cần biết tôi đang thiếu gì và tôi đang tìm kiếm cái gì (ví dụ như đối tác, vốn, khách hàng)

DỊCH VỤ CỐ VẤN/MENTOR

Giới thiệu mentor cho các startup

TƯ VẤN PHÁP LÝ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến pháp lý và sở hữu trí tuệ

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP

Kết nối với các incubator và accelorator

KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ

Kết nối với các nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư